Szekciók/tagozatok beosztása

Agrártudományi szekció - Állattudományi tagozat (Keszthely, D III. előadó)

 

10:00

Köllő Márk György

A holtágak visszaállításának lehetősége a Zala folyón a halfauna erősítése érdekében

10:15

Kecskés Borbála Sarolta

Kisbéri félvér és magyar sportló mének összesített nyereg alatti STV eredménye 1995-2010. között

10:30

Vigh Zoltán

Különböző genotípusú legeltetett bárányok testméretei születéstől választásig


 

Agrártudományi szekció - Gazdaságtudományi és vidékfejlesztési tagozat (Keszthely, D4 szeminárium terem)

 

10:00

Baráth Szilveszter

A Festetics uradalom szőlőművelése Deductio Tabellák alapján

10:15

Darvas Dóra

Nagykanizsa értünk szépül, avagy a nagykanizsai város rehabilitáció lakossági felmérése

10:30

Fitos Gábor

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program prioritásai a turizmus tükrében Vindornyaszőlős a múltban, a jelenben és egy remélt jövőben

10:45

Kovács Dóra

Helyi termékek szerepe a Völgy Vidék LEADER közösség vonzáskörzetében


 

Agrártudományi szekció - Kertészeti és növényvédelmi tagozat (Keszthely, D II. előadó)

 

10:00

Andor Renáta

Daktulosphaira vitifoliae Fitch elleni védekezés lehetőségének tesztelése in-vitro laboratóriumi gyökértesztben

10:15

Csáky Júlia

Az almamoly (Cydia pomonella L.) és a vértetű (Eriosoma lanigerum Hausm.) elleni ökológiai védekezés lehetőségei intenzív almaültetvényben

10:30

Lajterné Farkas Bernadett

Szőlővesszők tárolás alatti Botrytis cinerea fertőzésének csökkentése UV-C fény alkalmazásával

10:45

Mikó-Baráth Máté

A Biomit Plussz levéltrágya hatásának vizsgálata burgonyában, különös tekintettel annak Phytophthora infestans ellenállóságára

11:00

Polczer Szilvia

Chrysanthemum x grandiflorum fajták vegetatív és generatív fejlődésének vizsgálata


 

Agrártudományi szekció - Növénytermesztési és talajtani tagozat (Keszthely, D konferencia terem)

 

10:00

Bischof András

A tápanyagellátás és a dolomitos talajjavítás hatása a tavaszi árpára, pszeudoglejes barna erdőtalajon

10:15

Berhanu Woldu Gebremariam

The effect of N fertilization and residue management on the productivity of winter barley (Hordeum vulgare L.)

10:30

Ladócki Attila

Korai érésű burgonyafajták agronómiai, kórtani és gazdaságossági összehasonlító vizsgálata

10:45

Stojcsics Balázs

Az Armeria maritima (tengerparti pázsitszegfű) nevelése különböző tápanyagellátás mellett


 

Agrártudományi szekció - Növénytudományi tagozat (Keszthely, D I. előadó)

 

10:00

Daragó Miklós

Kukorica golyvásüszög (Ustilago maydis), mint élelmiszer termesztésének lehetősége

10:15

Huszárné Stipkovits Kinga

A keszthelyi körte génbank fenntartása in vitro körülmények között

10:30

Kollaricsné Horváth Margit

Apomiktikus fajok taxonómiai és természetvédelmi problémái: Sorbus kisfajok a Keszthelyi-hegységben

10:45

Miókovics Eszter

A Balatonkeresztúri-rétek állapotfelmérése

11:00

Simon Zsófia

Felhagyott szőlőhegy növényvilágának változásai

11:15

Milkiyas Ahmed Yasin

A genetic analysis and constraction of linkage map for resistance to late blight in tetraploid potato (S. tuberosum)


 

Biológia Szekció (Veszprém, N228 terem)

 

10:00

Drávecz Eszter

A Torna-patak és a Marcal vízi makrogerinctelen faunájának regenerációja a vörösiszap-katasztrófa után

10:15

Henn Bernadett

Magyarországi patakok élőbevonatának kovaalga összetétele, és a vízfolyások fizikai- kémiai paraméterei

10:30

Horváth Renáta

A kovaalga ökológiai guildek tér- és időbeli eloszlása a Balatonban

10:45

Kacsala István

Kisvízfolyások avarlebontó képességének vizsgálati módszereinek összehasonlítása

11:00

Tapolczai Kálmán

Az Aphanizomenon flos-aquae vertikális elterjedése egy mély, oligo-mezotróf tóban (Stechlin-tó, Németország)

11:15

Török Ferenc

A bevonatlakó kovaalgák mintavételi módszerének tesztelése

11:30

Vass Máté

A vörösiszapár hatása a Torna-patak Ingold-féle gombaközösségére


 

Humán Tudományi szekció - Irodalomtudomány tagozat (Veszprém, O7 terem)

 

10:00

Bognár Noémi

Selbstverlust in der Fremde. Eine Analyse von Terézia Moras Roman "Alle Tage".

10:30

Doernbrack Dorina

Strukturmerkmale der Kurzgeschichte in der Nachkriegszeit

11:00

Faragó Noémi

A Teremtő Egyesüléstől az Ómegáig - Chardin és Mészöly

11:30

Győrfi Anna

Elbeszélés az elbeszélésben (Arany János: Tengerihántás)

12:00

Pápay Szandra

A tárgyias lírahagyomány újraértelmezhetőségének lehetőségei Parti Nagy Lajos költészetében

12:30

Sárik Edit

A szimbolizmus és impresszionizmus határai Hugo von Hofmannsthal költészetében

13:00

Somogyi Réka

The Representation of Puritanism in Nathaniel Hawhtorne's The Scarlet Letter

13:30

Tejes Anita

A walesi bárdok apokalipszisének szimbolikus elemzése

14:00

Vida Bianka

Az elbeszélt azonosság összetevői Bethlen Kata Önéletírásában


 

Humán Tudományi szekció - Nyelvészet tagozat (Veszprém, O4 terem)

 

10:00

Csomai Lídia

Szabad szóasszociációs vizsgálat 10-14 évesek körében

10:30

Gallai József

A médiában használt fordítási módszerek hatásai a fiatal generációra

11:00

Németh Éva

Inter/nationality in Hungarian Pop Culture

11:30

Károlyi Renáta

A vita szerepe a humán tudományok oktatásában és az értelmiség képzésében

12:00

Marton Dóra

Helyesírással kapcsolatos attitűdök vizsgálata Veszprémben és Várpalotán

12:30

Scheiber Csilla

Lexikalische Bedeutung in Begriffswörterbüchern. Konzept eines deutsch-ungarischen onomasiologischen Wörterbuchs


 

Informatika tudományi Szekció (Veszprém, N229 terem)

 

10:00

Éles András, Kovács Balázs, Tóth Benjámin

Szakaszos üzemű termelő rendszerek ütemezése: feladatosztályok és megoldó módszerek

10:15

Márczi Brigitta

Technológiai rendszerek diagnosztikai vizsgálata folyamatinformációk alapján generált Petri hálókkal

10:30

Orosz Ákos

Throughput maximalizálás S-gráf használatával

10:45

Papp Dávid

Reconstruction and recognition of noisy character-like symbols

11:00

Pigler Csaba, Leitold Dániel

Folyamatszintézisben használható logikai következtető szabályok alkalmazásának hatékonyság elemzése

11:15

Szabó István

Szimultán lokalizáció és térképezés Java alapon

11:30

Szentes Barbara

Információ-visszakereső módszerek relevancia hatékonyságának mérését támogató keretrendszer fejlesztése

11:45

Szili László

Szétválasztási hálózatok alternatív optimális struktúráinak generálása modelltranszformációval


 

Kémiai és Vegyipari Szekció 1. tagozat (Veszprém, N301 terem)

 

10:00

Bolla Kristóf József

Halohidrinek szintézise szteránvázas epoxidok és fém-halogenidek reakciójával ionfolyadékban

10:15

Capári Dániel

Műanyag kompozitok termikus tulajdonságainak vizsgálata kalorimetriával

10:30

Fónagy Orsolya

Felületaktív anyagok mineralizációja

10:45

Gubik Zsuzsa

Műanyag kompozit-alkotók felületi jellemzése inverz gázkromatográfiával

11:00

Papp Máté

Hordozóhoz rögzített palládium katalizátorok vizsgálata aminokarbonilezési reakciókban

11:15

Szilvási Dávid Szilvió

Meridionális ligandumok hatása karboxilátoréz(II) komplexek szupramolekuláris és redox tulajdonságaira

11:30

Váradi Tünde

Vastartalmú dioxigenáz utánzó komplexek előállítása és oxigénezési reakciójának vizsgálata


 

Kémiai és Vegyipari Szekció 2. tagozat (Veszprém, N245 terem)

 

10:00

Bánhidi Ilona Mária

Biodízel keverőkomponensek előállításához tenyésztett mikroalgák lipidtartalmának elemzési módszerei

10:15

Bednár András

A szénsav-anhidráz enzim

10:30

Kovács Mátyás

A FliI fehérje klónozása, termeltetése és tisztítása

10:45

Szabó Tamás

Lipidtermelésre szaporított mikroalga szuszpenziók sűrítése membránszeparációs eljárásokkal

11:00

Turcsik Ágnes

Ko-fermentáció alkalmazása mezőgazdasági hulladékok biológiai lebonthatóságának növelésére


 

Kémiai és Vegyipari Szekció 3. tagozat (Veszprém, N246 terem)

 

10:00

Budaházi Éva

Radon bőrön át történő felszívódásának vizsgálata a balneoterápiás kezelések során

10:15

Lukács Diána

Gadolínium-vegyületek környezeti és egészségügyi jelentősége, kromatográfiás analízise

10:30

Sinka Zsófia

Gépjárművek kipufogógáz emissziója és katalitikus tisztítása

10:45

Szabó András József

Kalcium-foszfát bázisú bioaktív anyagok tulajdonságainak vizsgálata

11:00

Tóth Zoltán

Aszimmetrikusan poláris vegyületek adszorpciója természetes adszorbenseken

11:15

Vincze Miklós

Új, jelalak elválasztáson alapuló alacsony hátterű radon mérőműszer fejlesztése


 

Kémiai és Vegyipari Szekció 4. tagozat (Veszprém, N117 terem)

 

10:00

Cseh Borbála, Sági Dániel

Biokomponens tartalmú dízelgázolaj előállítása

10:15

Lázár Ildikó

Szénhidrogén-frakciók előállítása szennyezett ipari és egyéb hulladékok enyhe krakkolásával: az alapanyagok hatásának vizsgálata

10:30

Tóth Balázs

Hulladék gumiőrlemény újrahasznosítási lehetőségeinek vizsgálata

10:45

Zsemberi Andor

Műanyag hulladék krakkolása kétlépcsős pirolízissel szakaszos reaktorban


 

Kémiai és Vegyipari Szekció 5. tagozat (Veszprém, N106 terem)

 

10:00

Babos Katalin

Bioparaffinok izomerizációja

10:15

Farsang Barbara

Heterokatalitikus szelektív C3 hidrogénező reaktor vizsgálata

10:30

Gerencsér Anita

Szénhidrogén-frakciók előállítása szennyezett ipari és egyéb hulladékok enyhe krakkolásával: a katalizátorok hatásának vizsgálata

10:45

Mészáros János

Sugárhajtómű-üzemanyagok aromástartalmának csökkentése

11:00

Molnár Tímea

Szén nanocső és kapcsoló ágens alkalmazásának vizsgálata poli(etilén-tereftalát) polimerben

11:15

Orsós Eszter

Izoolefin elegy előállítása oligomerizációval

11:30

Sallai Rubina

RME-DEA észter típusú tenzidek oldhatóságának vizsgálata


 

Közgazdaságtudományi szekció - Fogyasztói magatartás tagozat (Veszprém, N107 terem)

 

10:00

Bognár Nikolett

Az erő velünk van?! - Közösségi vásárlási szokások a fiatalok körében

10:15

Boldoczki Balázs

Egyetemisták fogyasztói szokásai a magyar bankrendszerben

10:30

Dominó Hanna

Etnocentrikus fogyasztóvá formálható a mai huszonéves társadalom?

10:45

Kapuvári Krisztina

X-FILAs - tudatos, vagy sem?

11:00

Kovács Hajnalka

Múzeumlátogatási szokások a Pannon Egyetem hallgatóinak körében

11:15

Kőhalmi Aletta , Hidvégi Mónika

A Pannon Egyetem hallgatóinak fogyasztási magatartása és gazdasági hatása Veszprém városára


 

Közgazdaságtudományi szekció - Közgazdaságtan Tagozat (Veszprém, N108 terem)

 

10:00

Klesitz Gergely

A FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON – AZ ÁLLAMI ÉS MAGÁN SZEKTOR ÖSSZEHASONLÍTÁSA

10:15

Bertalan Krisztina

Városok és országok világai, avagy városok összehasonlítása

10:30

Czafit Bence

Elrettentés vertikálisan termékdifferenciált piacon

10:45

Nyitrai Barbara

A K&H Bank fundamentális elemzése

11:00

Schumacher Judit

Kétlépéses, aszimmetrikus információs duopol-modell kapacitásdöntéssel

11:15

Tóth Erika Viktória

Törökország és az Európai Unió- a gazdasági integráció kérdései

11:30

Törköly Orsolya , Simon Zsófia Veronika

A finn gazdasági siker kulcsa: az innováció

11:45

Zsolnai Tímea

A környezetszennyezés, mint közgazdasági probléma és játékelméleti modellezése


 

Közgazdaságtudományi szekció - Marketing tagozat (Veszprém, N109 terem)

 

10:00

Muszka Aliz Beatrice

Az online marketing lehetőségei a KKV szektorban, avagy hogyan tegyük eladhatóbbá a termékünket a WEB 2.0, a keresőoptimalizálás és a Google marketing eszközeinek segítségével - a Modul-Stor Hungary Kft. példáján

10:15

Balassa Mónika Judit , Huber Kinga

Beszéljük a vevők nyelvét? avagy a webáruházak térhódítása napjainkban

10:30

Bánkuti Petra

Közösségi hálón található vállalati oldalak sikertényezői

10:45

Kása Nikolett Éva

Csináljunk fesztivált! - Marketingterv egy zenei fesztiválhoz

11:00

Németh Zsuzsanna , Halász Andrea

Cafetéria Üdülési csekk - Széchenyi Pihenő Kártya

11:15

Prevics Marianna

Blogok marketingkommunikációs szerepe és lehetőségei


 

Közgazdaságtudományi szekció - Számvitel, pénzügy, controlling tagozat 1. (Veszprém, N110 terem)

 

10:00

Bakacs Andrea

Elolvadt a magyar cukoripar

10:15

Hornyik Hanga

A hazai paprika csípős helyzete

10:30

Horváth Előd

A maláta versenyképessége

10:45

Kiss Melinda

Őrlődik-e a malomipar?

11:00

Simon Brigitta

Fellendülőben a hazai napkollektorgyártás?

11:15

Spirk Renáta , Nagy Katalin

" Benzin, te drága!"- A hazai üzemanyagpiac átfogó elemzése

11:30

Varga Ivan

Olvasni öröm? avagy a magyarországi könyvkiadók jövőjének alakulása


 

Közgazdaságtudományi szekció - Számvitel, pénzügy, controlling tagozat 2. (Veszprém, N111 terem)

 

10:00

Horváth Krisztina Barbara

A környezeti számvitel nyomában: a gyakorlati megvalósítás lehetőségei és akadályai a DENSO Gyártó Magyarország Kft.-nél

10:15

Pázmándi Renáta

A mobil távközlési vállalatok pénzügyi és jövedelmi helyzetének összehasonlító elemzése

10:30

Polgár Nóra

A magyarországi MLM kozmetikai cégek bemutatása,beszámolóinak elemzése

10:45

dr. Varga Krisztián Marcell

Faktoring: a vállalkozás rövidtávú forráshiányának gyógyírja, egy különleges pénzügyi szolgáltatás

11:00

Klesitz Gergely

„INDUL A BUSZ” – VESZPRÉM MEGYE VOLÁN TÁRSASÁGAINAK HELYZETELEMZÉSE


 

Közgazdaságtudományi szekció - Turizmus tagozat (Veszprém, N112 terem)

 

10:00

Friedrich Nóra

Különleges szállodák innovációja

10:15

Hiezl Kitti

Ösztönzésmenedzsment ötcsillagos szállodákban

10:30

Horváth Ildikó

A horgászturizmus fejlesztése Kistolmácson, avagy a horgászat nem csak a halakról szól

10:45

Péterfay Krisztina

Az utazási motivációk alakulása az életciklusban bekövetkező változások révén


 

Közgazdaságtudományi szekció - Városmarketing tagozat (Veszprém, N113 terem)

 

10:00

Bánkuti Anett, Tobak Júlia

Veszprém-kártya, mint marketing eszköz

10:15

Buzsics Kristóf

Inkubáció határok nélkül - Fejlesztési tervek a Nagykanizsai Inkubátorház részére

10:30

Hauzler László , Hauzler Ádám

Reformer pénzpiacok Wörlgltől Veszprémig

10:45

Hunyadi Zsuzsanna

Városmarketing oldalak közösségi interakciókra építő stratégiája

11:00

Kaszás Nikoletta

Múltidézés vagy jövőbe tekintés? - Az élhető város ismérvei Nagykanizsa példáján keresztül

11:15

Ötvös Éva

Marketing javaslatok a Kanizsa kártya fejlesztéséhez, avagy miért nem

11:30

Muszka Aliz Beatrice

Városkártya használat a „Királynék városában”, avagy a fejlődő városkártya rendszerek és az intelligens városi kártyák lehetősége a városmarketingben és településfejlesztésben


 

 

 

Közgazdaságtudományi szekció - Vezetés-szervezés, logisztika tagozat (Veszprém, N/114 terem)

 

10:00

Szenteleki Cintia

Munka és magánélet egyensúlyának alakulása a nők életében - Mire elég 24 óra?

10:15

Csordás Vivien , Szalai Erika

Egy lehetőség a vasúti fuvarokmányok egységesítésére

10:30

Knobloch Éva , Horváth Nikolett

A beszállítók kiválasztása és értékelése

10:45

Gáspár Miklós

A döntésorientált hibamód és hatáselemzés (DOFMEA) kifejlesztése és alkalmazása

11:00

Katona Attila Imre

Ellenőrző kártya-illesztési folyamat kidolgozása a mérési bizonytalanság figyelembevételével a statisztikai folyamatszabályozásban

11:15

Németh Anikó

Berendezések karbantartásának mátrixos projekttervezése

11:30

Németh Gábor

Hogyan kerülhetjük el a nem várt hatásokat a projektekben?

 

 

Műszaki tudományok Szekció 1. tagozat (Veszprém, N115 terem)

 

10:00

Varga Márton , Szabó Attila*

CVT (fokozatmentes sebességváltó) szerkezeti és nyomatékátviteli vizsgálata, az elektrohidraulikus vezérlés szimulációs és fizikai kivitelezésével

10:15

Balczár Ida

Új típusú, nagyszilárdságú kötőanyag-rendszer fejlesztése szilikátbázisú szervetlen polimerek alkalmazásával

10:30

Fébert Gábor

Pneumatikus csillagmotor tervezése és gyártása

10:45

Koncz Péter

Diszperz oxidkerámia szemcsékkel erősített nanoszerkezetű acélok porkohászati előállítása és szerkezeti, mechanikai vizsgálata

11:00

Neukirchner László Richárd

Szinkron motor paraméterérzékenység vizsgálata

11:15

Pálmai Péter

Magnetit rétegvastagság-mérő berendezés tervezése és építése

11:30

Takács Judit

A növényzet zajgátlásának meghatározása városi környezetben

 

*Versenyen kívül


 

 

Műszaki tudományok Szekció 2. tagozat (Veszprém, N/116 terem)

 

10:00

Cseresnyés Adrienn , Bartos Anikó*

Új hasonlóságmérték alapú megoldások gyakori elemhalmazok feltárására, elemzésére és vizuális megjelenítésére

10:15

Orsós Eszter

Lefejtő fogazás számítógépes szimulációja

10:30

Kulcsár Tibor*

Infra spektroszkópiára épülő online analizátorok modellfejlesztése

10:45

Molnár Bálint

Üstreaktorok betáplálási helyeinek optimalizálása

11:00

Papp Anita

Haszon maximalizálás átmeneti tartályokkal csatolt termelési rendszerek esetén

11:15

Weisz Róbert

Kerékdinamikát figyelembe vevő kiterjesztett járműmodell analízis

 

*Versenyen kívül

 

 

Pedagógia Tudományi szekció - Művelődéstörténet és Pedagógia tagozat (Veszprém, O5 terem)

 

10:00

Kereki László

MMORPG a magyarok mindennapjaiban. Egy valós idejű, többjátékos szerepjáték mellékhatásai

10:30

Kovács Szilvia

Az anyanyelvi oktatás helyzete az általános iskolában

11:00

Somogyi Csaba

Hátránykompenzáció a pilisi Gubányi Károly Általános Iskolában


 

Társadalomtudományi Szekció (Veszprém, O6 terem)

 

 

10:00

Faust Zita

Hagyomány és változás a karácsonyfalvi gábor közösség életében

10:30

Herczeg Márk

Az Alpok mint Európa egyik retesze, a Gotthárd alagút gazdasági és társadalmi hatása a térségre

11:00

Nagy Gabriella

Életképes entitás született? – Dél-Szudán nemzetközi pozíciójának változása és függetlenségének jövője komparatív kontextusban

11:30

Sándor Marcell

Spanyol-belga-magyar elnökség tapasztalatai

12:00

Tóth Tímea

A NATO és Oroszország kapcsolatának alakulása az ezredfordulótól napjainkig